Liljana Selinšek

about
lili
Savjetnica, Ministarstvo pravosuđa, Republika Slovenija

Liljana Selinšek (dr.sc.) je stručnjakinja za kazneno pravo, fokusirana prvenstveno na borbu protiv računalnog kriminaliteta, te antikorupcijskog i gospodarskog kriminala. Do 2010. godine radila je kao docent na katedri za kazneno pravo, kazneno procesno pravo i gospodarsko kazneno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mariboru (Slovenija). Nakon toga bila je zaposlena u Uredu povjerenika za informacije Republike Slovenije (tj. državno tijelo za zaštitu podataka u Republici Sloveniji), a 2011. preuzima dužnost zamjenice glavnog povjerenika Komisije za sprječavanje korupcije (tj. glavnog antikorupcijskog tijela Republike Slovenije). Nakon završetka mandata u Komisiji za sprječavanje korupcije, Ljiljana radi (honorarno) kao istraživač na Institutu za kriminologiju Pravnog fakulteta u Ljubljani, te osniva vlastitu tvrtku kao nezavisni konzultant. Liljana je napisala nekolicinu knjiga i više od 100 znanstvenih i stručnih radova na temu kaznenog prava, uključujući i pitanja u svezi elektroničkih dokaza, pravnih aspekata digitalne forenzike, borbe protiv računalnog kriminaliteta i pitanja privatnosti u kaznenim postupcima.


Pravni aspekti masivnog prikupljanja podataka: znače li brojni podaci i mnogo dokaza?

propisima o masivnom prikupljanju podataka te korištenju velikih baza podataka, ne samo u fazi otkrivanja i istrage kaznenih djela, već i u području prevencije kriminaliteta. Kao takvo, izlaganje nalikuje malom poglavlju u beskrajnoj priče o odnosu / ravnoteži između privatnosti, slobode pojedinca, javne sigurnosti, policije...

Predavanje

Pravni aspekti masivnog prikupljanja podataka: znače li brojni podaci i mnogo dokaza?
-